Favorīti :

 

 

PORTĀLA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

 

1.      VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Šie portāla www.henical.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu.

1.2. Portāls ir HenicalAutoAuctions oficiālā mājaslapa.

1.3. Portāla lietošanas noteikumi nosaka Portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem.

1.4. Portāls piedāvā visiem lietotājiem tā īpašo un Baltijas valstīs vienīgo pakalpojumu – iespēju piedalīties tiešsaistes režīmā notiekošā transportlīdzekļu izsolē ar mērķi iegādāties kādu no Portālā izvietotajiem vairāk kā 100 000 transportlīdzekļiem. Tāpat Portāls piedāvā iespēju iegādāties nepieciešamās transportlīdzekļu rezerves daļas, iegūt nepieciešamo uzziņu informāciju, kā arī nodrošina lietotājiem pieeju tematiskajiem rakstiem u.c. pakalpojumus.

1.5. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem rodas starp Portālu un lietotāju, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

2.      PORTĀLA LIETOŠANA

2.1. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti, izņemot tiešsaistes režīmā notiekošo transportlīdzekļu izsoli, kuras pieejamība ir pakārtota ASV notiekošās izsoles grafikam.

2.2. Portāla darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

2.3. Pakalpojumi tiek nodrošināti tādā apmērā un apjomā, kādā tie pieejami lietošanas brīdī, bez jebkādām papildus garantijām.

 

3.      LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Lietotājam ir tiesības izmantot Portāla piedāvātos pakalpojumus. Atsevišķu pakalpojumu izmantošanai lietotājam ir nepieciešams izpildīt HenicalAutoAuctions noteiktās prasības.

3.2. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar lietošanas noteikumiem un ievērot tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem, lai būtu informēts par tajos veiktajiem grozījumiem.

3.3. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu, tad uzskatāms, ka viņš ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem (tajā skaitā ar tajos veiktajiem grozījumiem, ja tādi veikti) un apņemas tos ievērot. Ja lietotājs nepiekrīt lietošanas noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

3.4. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.

3.5. Lietotājs nedrīkst Portālā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības.

3.6. Lietotājam ir aizliegts izvietot Portālā jebkāda veida informāciju bez HenicalAutoAuctions saskaņojuma.

3.7. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, lietotājam jānorāda informācijas avots. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

3.8. Padomus vai informāciju attiecībā uz Portāla lietošanu lietotājs var iegūt no HenicalAutoAuctions, sazinoties ar HenicalAutoAuctions kādā no Portālā norādītajiem kontaktu veidiem.

 

4.      PORTĀLA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. HenicalAutoAuctions ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot lietotāju, mainīt Portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.

4.2. HenicalAutoAuctions ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

4.3. Visai informācijai, kas izvietota Portālā, ir informatīvs raksturs. HenicalAutoAuctions neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi HenicalAutoAuctions. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī būs pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti HenicalAutoAuctions.

 

5.      ATBILDĪBA

5.1. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, kas var rasties lietotājam lejupielādējot vai kā citādi iegūstot Portālā izvietotos datus. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru kaitējumu lietotāja datoram vai datiem, kas rodas no šādu Portālā izvietoto datu lejupielādes vai citādas iegūšanas.

5.2. HenicalAutoAuctions nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

5.3. HenicalAutoAuctions nekādā veidā neatbild par Portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā.

 

 

 

 

 

 

© 2003 - 2013, HenicaL LtD
Krustabaznīcas iela 9a,
Rīga, LV-1006
Tel.: +371 29154111